avatar
Куч
973.42
Рейтинг
+408.04

URGANCH DAVLAT UNIVERSITETI

Мақолалар

“MILLATLARARO TOTUVLIK”UNING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O`RNI

Блог им. urdu341
 
Z.Adilov – katta o`qituvchi, (UrDU)
J.Abdullayev – talaba, (UrDU)
 
Dunyoda bo`layotgan glabal o`zgarishlar natijasida ko`pgina davlatlarda etnik nizolar kuchayib,davlat va mintaqa taraqqiyotiga rahna solmoqda.SHunday tahlikali xolatda mamlakatimizning taraqqiy etishi yurtimizdagi tinchlik, farovonlik,taraqqiyot barchasi

Yoshlarning yangicha tafakkur tarzini rivojlantirish va sog`lom ma’naviy fikrini o`stirishda korrupsiyaga qarshi kurashishning ahamiyati

Urganch davlat universiteti
Илм-фан
D.P.Atayeva  — katta o`qituvchi, (UrDU)
A.Karimov, S.Sotimov – talabalar, (UrDU)
 Korrupsiya–shaxsning o`z mansab yoki xizmat mavqeidan shaxsiy manfaatlarini yoki o`zga shaxslarning manfaatlarini ko`zlab moddiy yoki nomoddiy naf olish maqsadida qonunga xilof ravishda foydalanishi, xuddi shuningdek bunday nafni qonunga xilof ravishda taqdim etishdir. Korrupsiyaga oid huquqbuzarlik – korrupsiya alomatlariga ega bo`lgan, sodir etilganligi uchun qonun hujjatlarida javobgarlik nazarda tutilgan qilmish hisoblanadi.

Yoshlarni g`oyaviy-ma’naviy jihatdan tarbiyalashda milliy qadriyatlar tiklanishining o`rni

Urganch davlat universiteti
Илм-фан
D.Salaev — o`qituvchi, (UrDU)
I.O.Mirzaeva, F.Saidova, M.Yo`ldosheva — talabalar, (UrDU)
 
Istiqlol diyorimizning ulug` farzandlari, buyuk siymolarining nomlarini faxru- iftihor bilan tilga olishga, tavalludlarini umumxalq tantanasi sifatida keng nishonlashga, ularning asarlarini ona tilimizda chop etib, xalqimiz ma’naviy kamolotini

Ma’naviy qadriyatlarning tiklanishi va milliy o`zlikni anglash

Urganch davlat universiteti
Илм-фан
D.Bekchanov — o`qituvchi, (UrDU)
Z.Atabayeva, N.Matrasulova – talabalar, (UrDU)
 O`zbekiston mustaqillikka erishganidan keyingi dolzarb muammolaridan biri yangi tarixiy sharoitda jamiyatga munosib kishilarni tarbiyalash edi. Bu o`z navbatida bir necha o`n yillar mobaynida sinfiy-partiyaviy mafkura tomonidan ta’qiqlangan o`zbek xalqinng ma’naviy merosini tiklash va uning yanada kamol topishi uchun keng imkoniyatlar ochishi kerak edi. Darhaqiqat, O`zbekiston suveren davlat sifatida ijtimoiy-siyosiy hayotda ma’naviy yangilanish jarayonini amalga oshirmasdan mustaqillikkni har tomonlama mustahkamlash uchun xalqni safarbar qilib bo`lmasligini hayotning o`zi ko`rsatadi. Shuning uchun ham mamlakat rahbariyati istiqlolning dastlabki paytlaridanoq bu borada zarur

Миллий маданиятларни ривожлантириш – миллий маданий манфаатларнинг муҳим таркибий қисми

Urganch davlat universiteti
Илм-фан
А.Қурбанов – ўқитувчи, (УрДУ)
 
Бугунги кунда мустақил Ўзбекистон давлатида миллий ва миллатлараро муносабатлар соҳасидаги муаммоларнинг мавжуд ҳолати, қайта идрок этишни, бу соҳада йиғилиб қолган муаммолар янгича дунёқараш нуқтаи назаридан мушоҳада этишни талаб қилади.
Миллатнинг ривожланиши – миллий муносабатлар, миллий

Элга хизмат-олий ҳиммат

Urganch davlat universiteti
Илм-фан
Р.Б.Рўзметов – ўқитувчи, (УрДУ)
 
Нафинг агар халққа бешакдурур,
Билки, бу наф ўзинга кўпракдурур
Алишер Навоий (“Ҳайрат ул-аброр”)
“Ватанни севмоқ-иймондандир” дейилади ҳадиси шарифда. Ватанга меҳр иймондан, иймонсиз одам ватанни сева олмайди. Ўзини Ватан фарзанди деб ҳисобловчи одам бутун тану жони билан бу боғни яшнатиш учун хизмат қилиши керак. Ватан энг аввало ота-боболарнинг покиза ҳоклари ила шарафланган жойдир. Ватаннинг бир зарраси эканини англамоқ киши учун ифтихор ва шарафдир. Ватанга меҳр-муҳаббатли бўлиш-ғоят чидам, ғоят юксак онг талаб этувчи ўзига хос илм ва буни эгаллаш ҳам бешикдан бошланмоғи ва оқибат сўнгги нафасгача давом этмоғи лозим. Ватанпарварлик – ватанни севмоқликни англатса, бу илмни эгаллаган киши Ватанга жонини

Инсон манфаатлари ва ёшларни маънавий баркамол тарбиялаш масалалари

Urganch davlat universiteti
Илм-фан
И.Ғ.Абдуллаева – катта ўқитувчи, (УрДУ)
Г.Вафаева – талаба, (УрДУ)
 Бугун юртимизда тинчлик ва барқарорлик ҳукм сураётганига қарамай, бундан буён ҳам мустақилликни асраб-авайлаш, ҳимоя қилиш ва мустаҳкамлаш устивор мақсад бўлиб қолаверади. Бу бир томондан, мустақиллик биз учун, аввало, ўз тақдиримизга ўзимиз эгалик қилиш ҳуқуқи,

Ижтимоий йўналтирилган ислоҳотлар-юксак маънавий тарбиянинг асосий мезонлари

Urganch davlat universiteti
Илм-фан
У.Э.Досчанова – катта ўқитувчи, фал.ф.н. (УрДУ)
У.Аллаберганова, О.Машарипов – талабалар, (УрДУ)
 Бугунги кунда юртимизда олиб борилаётган бунёдкорликларнинг салмоғини кўриб чет эллик меҳмонлар ҳам ўзбек ҳалқининг яратувчанлигига ва мамлакатимиз раҳбарияти томонидан олиб борилаётган иқтисодий ва ижтимоий ислоҳотларнинг

Инсон манфаати, унинг бахту саодати олий неъмат

Urganch davlat universiteti
Илм-фан
М.С.Хажиева — фал.ф.д., доц.(УрДУ)
Юртимизда инсон манфаати, унинг бахту саодати олий неъмат сифатида қадр топмоқда. Айниқса, халқ ва ҳукумат ўртасида муайян яқинликнинг вужудга келгани, фуқаролар ўзининг муаммо ва таклифлари бўйича тўғридан-тўғри юртбошимизга мурожаат этиш имконига эга бўлгани ҳуқуқий, демократик давлатда яшаётганимизнинг

JAMIYAT HUQUQIY TARTIBOTI ASOSI SIFATIDA – KONSTITUTSIYA VA QONUN USTUVORLIGI

Urganch davlat universiteti
Илм-фан
S.Sultanov-o`qituvchi, (UrDU)
U.Rajabov-talaba, (UrDU)
 
Rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko`rsatadiki, chinakam qonun ustuvor bo`lgan joydagina  inson va fuqarolarning huquq va erkinliklari ta’minlanadi, ijtimoiy barqarorlik va ijtimoiy adolat qaror topadi. Shu boisdan ham  Konstitutsiya va qonunlar ustuvorligi huquqiy

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЭКОЛОГИК СИЁСАТИДАГИ МУҲИМ ЙЎНАЛИШЛАР

Urganch davlat universiteti
Илм-фан
М.Абдуллаев – катта ўқитувчи, (УрДУ)
Ч.Аллаберганова, Д.Кабулова – талабалар, (УрДУ)
 
Глобаллашув жараёнларининг юқори суръатларда жадаллашуви кўплаб локал, регионал ва глобал экологик тизимлар инқирозига сабаб бўлаётганлиги, иқлим ўзгариши, музликларнинг эриши, тупроқ емирилиши, ўрмонларнинг йўқолиб бориши, ер юзида

MUSTAQILLIK SHAROITI VA ILM-FAN TARAQQIYOTIDA BARKAMOL AVLOD TARBIYASINING USTUVOR JIHATLARI

Urganch davlat universiteti
Илм-фан
O.Radjapov — o`qituvchi, (UrDU)
 
Hozirgi davrdagi jamiyat taraqqiyoti intellektual salohiyatli avlodni tarbiyalash muammosini nihoyatda dolzarbligini ta’kidlamoqda va u ham milliy, ham umumbashariy mazmun-mohiyatga ega, uning ijrosi insoniyatni ma’naviyat va ma’rifatga, yuksak barkamollikka, ezgulikka olib boradi. Shu

ИҚТИСОДИЁТНИ ИСЛОҲ ҚИЛИШ ВА ЭРКИНЛАШТИРИШ – ДЕМОКРАТИК ЖАМИЯТНИНГ МУҲИМ ШАРТИ

Urganch davlat universiteti
Илм-фан
О.Худайберганов – катта ўқитувчи, (УрДУ)
Б.Содиқов, Д.Рўзимов – талабалар, (УрДУ)
 
Кейинги йилларда республикамизда тинчлик, осойишталик ва барқарорликни мустаҳкамлаш, давлат ва жамият қурилишини демократлаш ва модернизация қилиш, иқтисодиётни эркинлаштириш, мамлакатимизни халқаро майдондаги обрў-эътиборини юксалтириш бўйича

MUSTAQILLIK YILLARIDA YOSHLARNI IJTIMOIY FAOLLIGINI OSHIRISHGA QARATILGAN SA’Y- HARAKATLAR

Urganch davlat universiteti
Илм-фан
D.Salaev – o`qituvchi, (UrDU)
O.Jumaniyozova, E.Qurbonova- talabalar, (UrDU)
     
Mustaqillik yillarida O`zbekistonning yoshlarga doir siyosati natijasida mamlakat aholisining deyarli uchdan ikki qismini tashkil etgan yoshlarning fuqarolik jamiyati va huquqiy davlat qurish jarayonlaridagi ishtiroki yuksalib

MILLATLARARO TOTUVLIK VA MAMLAKAT TARAQQIYOTIDA BAG`RIKENGLIKNING O`RNI

Urganch davlat universiteti
Илм-фан
S.B.Babajanov — o`qituvchi, (UrDU)
G.Xalillayeva – talaba, (UrDU)
 
Bugun dunyo globallashuv, iqtisodiy va siyosiy integratsiya jarayonlari ta`sirida tobora yaxlit va bir butun xarakter kasb etib bormoqda. Kapital va tovarlar oqimi bilan bir qatorda, ularning yaratuvchisi bo`lgan insonlarning xarakat doirasi ham kengayib bormoqda. Bu

YOSHLARGA OID DAVLAT SIYOSATI - JAMIYAT TARAQQIYOT OMILI

Urganch davlat universiteti
Илм-фан
M.Raximova — o`qituvchi, (UrDU)
D.Raximova – talaba, (UrDU)
 
Mustaqillikning ilk kunlaridan boshlab davlatimiz tomonidan yoshlar masalasiga alohida e’tibor qaratib kelinmoqda. Mamlakatimizning Birinchi Prezidenti Islom Karimov imzolagan ilk qonunlardan biri yoshlarga oid ekani ham buni yaqqol tasdiqlaydi. Istiqlolimizning ilk

ИНТЕЛЛЕКТУАЛ САЛОҲИЯТЛИ ЁШЛАРНИ ТАРБИЯЛАШГА ЭЪТИБОР ВА ЭЪТИРОФ

Urganch davlat universiteti
Илм-фан
С.Бобожонов  — ўқитувчи, (УрДУ)
A.Рўзметова – талаба, (УрДУ)
 
Бугунги кун ХХI аср авлод вакилларига мустақил Ўзбекистоннинг буюк келажагини кўриш ва қуриш бахти насиб этди. Ҳозирги кунда халқимиз ҳаётимизни ижтимоий-сиёсий, иқтисодий янгилаш дастурини бажарилишида, жаҳон ҳамжамиятида муносиб ўрин эгаллаб, тинч, осуда, барқарор

ИСТИҚЛОЛ ЙИЛЛАРИДА ЎЗБEКИСТOН РEСПУБЛИКАСИДА ИЖРОИЯ ҲОКИМИЯТИНИ ЯНАДА ДЕМОКРАТЛАШУВИ

Urganch davlat universiteti
Илм-фан
А.Ниязметов – ўқитувчи, (УрДУ)
Ш.Бобожанова – талаба, (УрДУ)
 
Вазирлар Маҳкамаси — Ўзбeкистoн Рeспубликасининг Ҳукумати — Ўзбeкистoн Рeспубликасида иқтисoдиётнинг, ижтимoий ва маънавий сoҳанинг самарали фаoлиятига раҳбарликни, Ўзбeкистoн Рeспубликаси қoнунлари, Ўзбeкистoн Рeспубликаси Oлий Мажлисининг қарoрлари, Ўзбeкистoн Рe</span

ЁШЛАРИМИЗНИ МАЪНАВИЙ ЖАСОРАТ РУҲИДА ТАРБИЯЛАШ –МУСТАҚИЛЛИКНИ МУСТАҲКАМЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ГАРОВИДИР

Urganch davlat universiteti
Илм-фан
И.С.Рузиев –доцент, (УрДУ)
А.И.Самандаров, Ф.А.Юсупов – талабалар, (УрДУ)
 
Ҳозирги глобаллашув шароитида аҳолининг кенг қатламларида, айниқса ёшларда миллий ғояга содиқлик, ватанпарварлик туйғуларини, юксак маънавий-ахлоқий қарашларни тарбиялашнинг, уларда мафкуравий-маънавий иммунитетни шакллантиришнинг долзарблиги янада

AQSH-O‘zbekiston olimlarinig II-xalqaro konferensiyasi kundaligidan: Tafakkur mahsullarining qizg‘in muhokamalari

Илм-фан

2017 yil 10 avgust kuni Urganch davlat universiteti, O‘zbekiston Milliy universiteti va Xorazm Ma’mun Akademiyasi hamkorligida o‘tkazilayotgan “Analiz va matematik fizikaning dolzarb muammolari” mavzusidagi AQSH — O‘zbekiston olimlarining II-chi xalqaro ilmiy anjumanining uchinchi kuni qizg‘in muhokamalar